ประวัติความเป็นมา
ประวัติท่านประธาน
สารจากท่านประธาน
เพลงบริษัท
สปอตโฆษณา
คำถามที่ถามบ่อย
 
โครงการ 550
โครงการ 115
ทฤษฏี "วันเดอร์แลนด์"
เปิดโลกนวัตกรรมชีวเคมี Biochemistry แห่งโลกอนาคตทางการเกษตร
 
นานาสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเกษตร
"เพิ่มความหวาน"..แอปเปิ้ล..มะละกอ..กล้วย..ส้ม..ส้มโอ..โอ้โห..ง่ายจัง
"ลำไย" ..ใครว่าทำยาก ?
"ฉีดวัคซีนให้พืช" อย่าลืม "ฉีดวัคซีนให้ดิน" ด้วย
เจอ "ยางตายนึ่ง" ไม่ต้องเครียดและกลุ้มใจ..คลิ๊ก..ที่นี่
ทฤษฎีการเลียนแบบกระบวนการธรรมชาติของพืช "พาร์ทเวย์" สารทดแทนการสังเคราะห์แสงของพืช
มหัศจรรย์ ออร์โธ่ซิลิซิค แอซิค "ซาร์คอน" สินค้าดีที่ถูกลืม
“ดินทะเลาะกัน” มันหัวใหญ่ หอม กระเทียมหัวใหญ่ ด้วย “สารรังควาญดิน” SOIL-AST ( ซอยล์แอสท์)
จุดเปลี่ยนการเกษตรประเทศไทย โดยใช้..องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ ด้วยศาสตร์แห่ง กระบวนการชีวเคมี (Biochemistry) ของพืชในแบบฉบับของทฤษฎี "วันเดอร์แลนด์" (Wunderland By Organelle life)
ก้าวข้ามมิติ..การปลูกมันสำปะหลังแบบเดิมๆ เพื่อก้าวเข้าสู่..มิติใหม่ โดยใช้กระบวนการ "Tuberization" ด้วยโปรแกรม "วันเดอร์แลนด์ 30 ตัน" มันเงินล้าน
Wunderland "PATHWAY + ERASER-1"  A Proper Technique for Optimizing Rubber Latex Productivity must.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
9
Yesterday
53
This Month
1,477
Last Month
1,812
This Year
10,583
Last Year
21,822
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
 

WDL-37
ออร์กรีน

ออร์กรีน (ORGreen) ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ผีเสื้อมรกต

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในฝันที่พืชทุกพืชขยันตามหากันมานานก็เพราะวำ ORGreen มีองค์ประกอบหลายอยำงที่จาเป็นตํอพืชและพืชต๎องการ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆไมํมี ไมํวำจะเป็นสาร Malate ซึ่งเป็นสารตั้งต๎น (starter) ในกระบวนการทำงานของเซลล์พืช หรือ Fulvic acid ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารและรักษาสมดุลย์แรํธาตุสารอาหารตำงๆ และ Amino acid เป็นต้น

ORGreen : มีสาร “Malate” ซึ่งเป็นสารตั้งต๎น (starter) ในกระบวนการทางานของเซลล์ ทำให้พืชดำเนินกิจกรรมของเซลล์ได้อยำงสมบูรณ์ ไมํมีการสะดุดหรือหยุดชะงัก ไมํวำสภาวะแวดล้อมทั้งอุณหภูมิหรือสภาพดิน ฟ้า อากาศ จะแปรปรวนเพียงใดก็ตาม ไมํว่าจะหนาวจัด, ร้อนจัด, แล้งจัดหรือชํวงแสงน้อยจนทำให้พืชสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารได้ไมํเต็มที่ พืชเองก็ยังคงเจริญเติบโตได้ตามปรกติ เพราะเราให้สาร Malate เป็นสารตั้งต๎นแบบลัดวงจรโดยเลียนแบบธรรมชาติที่พืชเคยสร้างได้เอง จึงทำให้พืชเจริญเติบโตดี ต้นอวบใหญํ ใบเขียวเข้ม ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ติดดอกออกผลดก ผลผลิตสูง คุณภาพสูง
ปลูกยางพาราก็ให้น้ำยางพาราดี มีน้ำหนัก มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง ปลูกปาล์มน้ำมันก็ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันมาก เปอร์เซ็นต์สูง ปลูกมันสาปะหลังก็ให้มันหัวใหญํ น้ำหนักมาก เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ปลูกข้าวก็ให้ผลผลิตข้าวสูง เมล็ดเต็ม เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

ORGreen : มีกรดฟลูวิค (Fulvicacid) ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารและจัดการ รักษาสมดุลแรํธาตุและ สารอาหารตำงๆของพืช ชํวยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหาร ชํวยกำจัดสารพิษออกจากพืช (Detoxification) เพิ่มขบวนการสังเคราะห์โปรตีนและการสะสมน้ำตาลในพืช ทาให้พืชมีผลตอบสนองที่ดีที่สุด

ORGreen : มีกรดอะมิโน (Aminoacid) ในรูปคีเลท (chelate) ขนาดเล็กที่สุด ทำให้ผำนเข้าสูํเซลล์ได้งำยและรวดเร็ว ทาให้พืชได้รับพลังงานและอาหารสะสมได้ทันที โดยไมํผำนกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช พืชจึงเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

ที่กลำวมาเป็นเพียงบางสํวนใน ORGreen ที่ปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ “ไมํมี” และเชื่อได้เลยวำปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ไมํมีใครทำได้ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไมํมีใครเหมือนและไมํเหมือนใคร เพราะเราใสํ “หัวใจของพืช” ลงไปนั้นคือเราใสํสาร “Malate” ซึ่งเป็นสารตั้งต๎น (starter) และ สำคัญจริงๆ ในวงจรชีวิต ของพืชในกระบวนการเมทาบอริซึมของพืช พืชจะเติบโตได้อยำงไมํมีที่สิ้นสุด...ไมํสะดุด..ไมํชะงักงัน ไมํวำกลางคืนหรือกลางวัน พืชจะสร้างผลิตภัณฑ์ตำงๆได้ไมํวำจะเป็นน้ำยาง,น้ำมัน,น้ำตาล,แป้ง ก็ตาม ที่ได้อยำงครบถ้วนสมบูรณ์ ชํวยเพิ่มพูนคุณภาพ และผลผลิตของพืชได้เป็นอยำงดีเยี่ยม ใช้แล้วรู๎สึกได้ทันทีวำไมํมีใครเหมือน...ผู้ที่รู้ดีที่สุดและสามารถให้คำตอบได้ดีก็คือ “พืชของทำน” นั่นเอง

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม

อัตราและวิธีการใช้

50 - 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ โดยการหว่าน หรือ ฝังบริเวณรอบลำต้น 

ขายในราคาโปรโมชั่นรหัสสินค้า PRO-07 ราคาปกติ  425 , ราคาสมาชิก 350  PV 25

ราคา 350 บาท
หยิบใส่ตะกร้าสินค้า

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/122 หมู่ 8 ม.ชลลดา (วงแหวนรัตนาธิเบศถ์) ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089 , 084-8809595 , 084-3696633 e-mail : info@www.organellelife.com

หน้าแรก คลังความรู้ สินค้า ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ VDO ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อเรา ห้องสนทนาประธาน บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด